บันทึกปัญหา/เสนอแนะ การให้บริการ

*** ทางสำนักวิทยบริการฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ท่านร้องเรียนโดยเร็วที่สุด โดยข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ***
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ การให้บริการ*