บริการรับแจ้งปัญหาออนไลน์ (Help desk)

*** ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ท่านแจ้งโดยเร็วที่สุด
โดยข้อมูลการแจ้งของท่านจะถูกดำเนินการหลังจากที่ท่านแจ้งในระบบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ***

 

        

        

        

        

        

              

        

 
 

*** ตรวจสอบสถานะเรื่องที่แจ้งคลิก ***