รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 13-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลงโปรแกรมคอมฯ ใหม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เนื่องจากติดไวรัส

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว