รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวณัฐชา อินทรโชติ

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8410______

         วันที่แจ้ง : 13-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมNoteBook

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมNoteBook ในการประชุม ในวันที่ 13 กันยายน 2560 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามรายการที่ร้องขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 15-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว