รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จอมทะรักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8421______

         วันที่แจ้ง : 15-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต 1 เครื่อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ระยะเวลาในการยืม วันที่ 15 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.50 น

ขอนำมาใช้ในงานจัดทำงบประมาณในส่วนงานติดตามประเมิน 

นำส่งคืน 14.50 น.

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตามคำขอเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 19-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว