รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

         e-mail ผู้แจ้ง : animae_jpg@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0616351958

         วันที่แจ้ง : 18-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ พอปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เอง

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ทำการทดลองตั้งค่าในbios แล้ว อยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 25-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว