รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐชา อินทรโชติ

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8426______

         วันที่แจ้ง : 18-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมNoteBook

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ใช้ในการประชุม ห้องตระการสิน ชั้น 9  

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว