รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ศิริพร โชติชนาวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : miki_chot@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1450______

         วันที่แจ้ง : 20-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมห้องพักอ.วรรณวิมล

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากมีการย้ายคอมทำให้เข้าระบบเน็ตไม่ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : หากเรื่องที่แจ้งยังไม่ได้ดำเนินการ กรุณาแจ้งเรื่องมาใหม่ครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว