รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ศิริพร โชติชนาวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : miki_chot@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1450______

         วันที่แจ้ง : 20-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เดินสายแลนด์ใหม่ห้องพักอ.วชิราภรณ์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากคอมอ.วชิราภรร์ไม่สามารถใช้ระบบไวไฟได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้สวส.มาเดินสายแลนด์ให้ใหม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ