รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 20-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 2

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากวันที่ 21 กันยายน 2560 

ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดสัมภาษณ์พนักงาน ต่อสัญญาจ้าง ทั้งลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงใคร่ขอยืม ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว