รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : tasawanon@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8414______

         วันที่แจ้ง : 21-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Microsoft office หมดอายุ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ อัพเดท Microsoft office เนื่องจากหมดอายุ   

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว