รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อันธิกา ศักขิณาดี

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         e-mail ผู้แจ้ง : anthika.poo@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0959479273

         วันที่แจ้ง : 26-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสายแลน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากไม่สามารถปริ๊นงานได้ สถานะเครื่องปริ๊นแสดงออฟไลน์ ทั้ง ๆ ที่อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ปกติ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สิทธิชัย ด้วงแก้ว

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากหัวสายแลนกริ๊บล็อคหักจึงทำให้สายแลนหลุดได้ง่าย จึงทำการเข้าหัวสายแลนให้ใหม่แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว