รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 26-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมใช้ เครื่อง Router รุ่น Linksys พร้อม Setup

         รายละเอียดที่แจ้ง : เนื่องจาก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรณธรรมชาติ มีความประสงค์ ขอยืมใช้ เครื่อง Router รุ่น Linksys พร้อม Setup เพื่อปฏิบัติงาน เนื่องจาก ช่องทางการเชื่อต่อสาย LAN มีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งนี้ จึงใคร่ขอยืมเครื่อง Router รุ่น Linksys จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากทางคณะจัดซื้อ Router สำเร็จ จักคืนเครื่องทันที ขอบคุณครับ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ใช้ wifi router ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเคยขอความอนุเคราะห์ให้ติดตั้งสำหรับศูนย์ประสานงานเกษตรแห่งชาติ ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว