รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกานต์ แช่มช้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8103______

         วันที่แจ้ง : 27-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งวิทยุกระจายเสียง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งเครื่องวิทยุกระจายเสียง/เสียงตามสาย ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : ตรวจสอบแฟลชไดร์ฟมีไวรัสซ่อนไฟล์ไว้ ทำให้เปิดเพลงที่เลือกไม่ได้ แก้ไขโดยการฟอร์แมตแฟลชไดร์ฟแล้วก๊อปเพลงใส่ใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว