รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวสุวดี บุญฉิม

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : suwadee-p@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0830783412

         วันที่แจ้ง : 04-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

อินเตอร์เนตที่่สถาบันบัวฯใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว กำลังให้ทางสถาบันบัวสั่งซื้ออุปกรณ์ ตอนนี้ยืมใช้อุปกรณ์ชั่วคราวไปก่อน

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 04-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว