รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : พัชนี บุญธกานนท์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         e-mail ผู้แจ้ง : patchaboon@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0820120698

         วันที่แจ้ง : 05-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เข้าหน้า page การขอขยายเวลายืมหนังสือไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ทำให้ต้องเสียค่าปรับ มันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะ!!!!!!

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สมพิศ งามประเสริฐ

         ผลการดำเนินการ : แก้ไขระบบใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 25-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว