รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อนิวรรต เกตุอุดม

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : honeymoonmurder@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0896034210

         วันที่แจ้ง : 06-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : มีปัญหาด้านการอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็ปไซต์และ ต้องการให้ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

มีปัญหาด้านการอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็ปไซต์ และต้องการให้ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : แกไขเครื่องมือในการเข้าใช้งานเว็ปไวต์

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว