รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : กฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9108______

         วันที่แจ้ง : 06-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่อง PC

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าสู้หน้าจอ Windows ได้   (ใช้wondows 8 )

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ได้รับการแจ้งว่า เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว