รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อันธิกา รบชนะชน

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : aunskc_loveoa@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0629426499

         วันที่แจ้ง : 07-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Wi-Fiหอในใช้ไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง : ห้องฝั่งบันไดเล่นไม่ได้เลยคะ ทางที่เป็นช่องหลืบคะ แต่ห้องแถบอื่นเล่นได้ แต่เมื่อก่อนก้อเล่นได้เป็นปกติ แต่เมือ2อาทิตย์ก่อนมีการปรับปรุง จนถึงตอนนี้ยังเล่นไม่ได้เลยคะ แต่ห้องอื่นเบ่นได้แล้วคะ ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังหอพักนักศึกษา พบว่าการเชื่อมโยงปกติดี จากปัญหาที่แจ้งเข้ามานั้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นที่ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังมีจุดที่สามารถใช้งานได้อยู่ และตัวอุปกรณ์ดังกล่าวมิใช่ของมหาวิทยาลัยฯ บริษัทเอกชนเป็นผู้เข้ามาดำเนินการติดตั้ง ทางเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆ ได้กับตัวอุปกรณ์ ในกรณีนี้ให้แจ้งทางผู้ดูแลหอพักนักศึกษาเพื่อประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลเข้ามาดำเนินการแก้ไข และทางงานระบบเครือข่ายจะแจ้งไปยังผู้ดูแลหอพักนักศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอีกทางนึง ขออภัยในความไม่สะดวก

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว