รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 08-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แก้ไขปัญหาไวรัสและติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2010

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาเครื่องคอมฯ ติดไวรัส และติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2010, adobe photoshop และโปแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 02-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว