รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : กวีพร บุญญาวานิชย์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         e-mail ผู้แจ้ง : kaweporn_bo@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 88301_____

         วันที่แจ้ง : 08-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ใช้ internet ไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง : Pc ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : เช็คเครื่องแล้ว ไม่พบปัญหา สามารถใช้งานเน็ตได้ปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว