รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : เฟื่องฟ้า โชติปัญญา

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : at_feangfa@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0850933629

         วันที่แจ้ง : 10-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอติดตั้งโปรแกรม Photo Shop เพื่อทำเว็บไซด์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอติดตั้งโปรแกรม Photo Shop เพื่อทำเว็บไซด์ และแก้ปัญหาซอฟแวร์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว