รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : oubonrat2528@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8212______

         วันที่แจ้ง : 16-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ ให้กับคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง และลงโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว