รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 17-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้อง 711 อาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เนื่องจากใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60 ถึงวันนี้ (2 วัน) และทำให้ห้องธุรการและห้องพักอาจารย์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : อุปกรณ์เครือข่ายที่สาขาเสีย แจ้งให้ทางสาขาสั่งซื้อแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว