รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อรพรรณ เหลาทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : orapun123@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1399______

         วันที่แจ้ง : 17-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แชร์เครื่องปริ้น

         รายละเอียดที่แจ้ง :

แชเครื่องปริ้น2เครื่องให้กับคอมพิวเตอร์ใหม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแชเครื่องปริ้นเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว