รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักตรวจสอบภายใน

         e-mail ผู้แจ้ง : auditrmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8921______

         วันที่แจ้ง : 18-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เสียงไม่ออกลำโพงเคส

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เสียงไม่ออกลำโพงเคส 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : พงศธร ถมยา

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบ พบว่าที่เคสคอมพิวเตอร์ไม่มีลำโพงติดมา

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว