รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

         e-mail ผู้แจ้ง : animae_jpg@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0616351958

         วันที่แจ้ง : 19-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ งปม.7440-001-0002/10-10-60

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ลงโปรแกรมพื้นฐานเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว