รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกิตต์ สุกใส

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : nattakit@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8926______

         วันที่แจ้ง : 20-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งโปรแกรมปริ๊นเตอร์และเครื่องสแกน RICOH

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักวิทยบริการสารสนเทศติดตั้งระบบปริ๊นและสแกน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จาก RICOH ได้ทำการอัพเดทเครื่องถ่ายเอกสารให้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใหม่มองเห็นได้เรียบร้อยแล้ว 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และสแกน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 25-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว