รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายอาทิตย์ ฟองฟุ้ง

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิศวกรรมเกษตร

         e-mail ผู้แจ้ง : artit_fonfung@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0868410477

         วันที่แจ้ง : 24-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

Boot เข้า Windows ไม่ได้ครับ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว