รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อมรรัตน์ ทองเลี่ยม

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : กองบริหารงานบุคคล

         e-mail ผู้แจ้ง : tazan19@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8406______

         วันที่แจ้ง : 24-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Set Printer จำนวน 4 เครื่อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

     เนื่องจากได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ Set Printer ทั้งหมด รวม 4 เครื่องค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว