รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปุญณชา สุริยะสาร

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : punkamon382@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 24-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์อับโหลดข้อมูล

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ข้อมูลแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2561

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สิทธิชัย ด้วงแก้ว

         ผลการดำเนินการ : ได้ทำการเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 30-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว