รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 31-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องคอมฯ - ห้องพักอาจารย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 738 อาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 02-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว