รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกิตต์ สุกใส

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : nattakit@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8926______

         วันที่แจ้ง : 06-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอให้ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ให้ สวส ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต ห้องเลขาผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตรวจสอบ ทดลองแก้ไขโดยการ update driver ethernet lan แล้วเฝ้าดูอาการ ถ้าหายจะไปทำการ update ที่เครื่องอื่นต่อไป

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว