รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : vilawan.duan@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 13-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ จำนวน 2 ฉบับ ในหน้าเวป สวพ.

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สิทธิชัย ด้วงแก้ว

         ผลการดำเนินการ : จัย้ายข้อมูลจากประกาศมาใส่ไว้ที่ เมนูกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเรียบร้อบ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 30-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว