รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : kam.lu1415@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 14-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโน๊ตบุ๊ค

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมโน๊ตบุ๊คจำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจำปี2562 ที่ สถานที่ใช้ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วันที่ 21 - 21 พ.ย. 2560 จำไปขอยืมในวัศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เนื่องจากต้องเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 และจะส่งคืนให้ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2560 15.00 น.

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามที่ร้องขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว