รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : punkamon382@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 15-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลในเว็บไซต์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ในเมนูเอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานวิจัย คือ  แบบ สวพ 1 ป ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัยสัดส่วนงานวิจัย

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ทิพยดา ปัตบุศย์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว