รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : dr.phatthara@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 16-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาและลงโปรแกรม

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาคมอพิวเตอร์และลงโปรแกรม google chrome เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 5 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว