รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : มนัน ชาญนำสิน

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : manun_wo@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0639438994

         วันที่แจ้ง : 16-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์กล้องถ่ายวีดีโอและเจ้าหน้าที่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการ การจัดการความรู้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์กล้องถ่ายวีดีโอและเจ้าหน้าที่ถ่ายวีดีโอใน วัน-เวลาดังกล่าว

         ชื่อผู้รับเรื่อง : พงศธร ถมยา

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว