รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อ.เพชรรัตน์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักตรวจสอบภายใน

         e-mail ผู้แจ้ง : auditrmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8919______

         วันที่แจ้ง : 16-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เปิดweb กรมบัญชีกลางไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

1. เปิดwep ของกรมบัญชีกลางไม่ได้ และdownload ไม่ได้

2. print งานไม่ออก

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : สาเหตุที่ปริ้นไม่ได้เนื่องจากชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ซ้ำกันในเน็ทเวิค ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ พร้อมเซ็ทเครื่องพิมพ์แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 29-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว