รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : กัลยาณี มิ่งเจริญพร

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0619356242

         วันที่แจ้ง : 22-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : โปรแกรมExcel

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ไฟล์งานมีปัญหาใช้งานไม่ปกติ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว