รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.วิไลวรรณ ใยเมือง

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : sci_math2012@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0922207384

         วันที่แจ้ง : 23-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งซ่อมเครื่องปริ้น

         รายละเอียดที่แจ้ง :

แจ้งซ่อมเครื่องปริ้น รุ่น HP Deskjet ink Advantage 4515

อาการเครื่อง สั่งพริ้นท์ 2 หน้า หน้าแรกได้ข้อมูลครบเต็มหน้า  หน้าสองได้ข้อมูลไม่ครบขาดช่วงท้ายๆของหน้า ต้องใช้มือดึงกระดาษออกจากเครื่อง เพราะกระดาษหน้าสองหลุดออกมาไม่หมด

สถานที่ ห้องพักผศ.กฤษดา สมิตะสิริ ตึกอัตถวิทยา

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : อุปกรณ์ของเครื่องปริ้นมีปัญหาต้องส่งศูนย์ซ่อม

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว