รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สุรบดินทร์ อุตมัง

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : surabodin.utt@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9180______

         วันที่แจ้ง : 23-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ปริ้นออกมาแล้วเป็นสีดำทั้งหน้ากระดาษ

อีกเครื่องใส่หมึกปริ้นแล้วพอปริ้นผงหมึกทะลัก

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : อุปกรณ์ของเครื่องปริ้นมีปัญหาต้องส่งศูนย์ซ่อม

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว