รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : จิรวัฒน์ สิตรานนท์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

         e-mail ผู้แจ้ง : jirawat_solar@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0810010903

         วันที่แจ้ง : 23-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมค้าง (ด่วน)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ต้องการลงวินโดว์ใหม่ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ติดต่อไม่ได้ ไม่รับสาย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว