รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : จิรวัฒน์ สิตรานนท์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

         e-mail ผู้แจ้ง : jirawat_solar@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9159______

         วันที่แจ้ง : 27-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมพิวเตอร์ค้าง(ด่วน)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ต้องการลงโปรแกรม windows  ใหม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ติดต่อไม่ได้ โทรไม่ติด

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว