รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : vilawan.duan@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8512______

         วันที่แจ้ง : 30-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากหน้ามีมีข้อมูลปรากฎหน้าเดททอป

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ทำความสะอาด หน่วยความจำ พร้อมตั้งค่าการแสดงไอค่อนหน้าจอ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว