รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : จิรวัฒน์ สิตรานนท์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

         e-mail ผู้แจ้ง : jirawat_solar@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9159______

         วันที่แจ้ง : 06-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งคอมพิวเตอร์ค้าง(เรียกช่างภายนอกมาซ่อมแล้ว)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

แจ้งคอมพิวเตอร์ค้าง(เรียกช่างภายนอกมาซ่อมแล้ว)

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ได้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่คณะวิทย์ ในการติดต่อขอซ่อม แต่ได้เรียกช่างภายนอกเข้ามาซ่อมแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว