รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ภัสร์ธณิณธรณ์ สุขเจริญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : cherry.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0889297289

         วันที่แจ้ง : 07-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งซ้อมเครื่องคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

วินโดวส์น่าจะเสียหาย ของานในไดร์ฟ D
 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ซ่อมแซมระบบปฏิบัติการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว