รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายวรวุฒิ ตะนุมงคล

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : tanumongkol@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8402______

         วันที่แจ้ง : 08-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หน้าจอมืด ห้องกิจการพิเศษ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ทำความสะอาดอุปกรณ์ หน่วยความจำ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว