รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายพิษณุกร มะกลาง

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8410______

         วันที่แจ้ง : 12-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Microsoft office ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องกรอก Serial Number

         รายละเอียดที่แจ้ง :

Microsoft office

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว