รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : yuwadee_ko@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0894062965

         วันที่แจ้ง : 13-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องไม่สามารถสั่งprintได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องพักอาจารย์ตึกวิทย์สุขภาพสัตว์ห้อง1415ไม่สามารถสั่งprint ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว